android                     回前頁

使用說明與步驟:

1. 下載 zoom視訊會議軟體安裝。                                                              

                       Andriod版本  

2. 會議主持端會提供一組會議 ID ,開啟Zoom (Andriod版本)後如下圖:

                        zoom

3. 點選 “加入會議“ 後,如下圖:

    登入

4. 輸入主持端提供的ID,并輸入”您的姓名“後,點選”加入會議“

   

5. 即可開始進行會議!